ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
10.11.2007 08:33 - ћариус  уркински: ћного бързо ни се отнема доброто, в. "ћонитор" - 10 ноември
јвтор: elenak  атегори€: «абавление   
ѕрочетен: 4945  оментари: 6 √ласове:
0

ѕоследна пром€на: 10.11.2007 08:35ћариус  уркински, јктьор и режисьор: ћного бързо ни се отнема доброто†

Ќе чуваме и сричка от това, което си казваме, камо ли дума или ид分

≈Ћ≈Ќј  –Џ—“≈¬ј

image

- ћариус, спектакълът ви “— любовта шега не бива” отново влиза в афиша на Ќародни€ театър на 14 ноември. ¬ъзстановеното представление по-различно ли ще е?
≠†
- »ска ми се да го възвърнем така, както го направихме. ћного искам публиката да ми даде присъствието си. –аботих много добре с трупата на Ќародни€ театър и с другите хора там и се получи много хубав наш дъх, един стих към този шедьовър на јлфред дьо ћюсе. ћина година и половина, откакто това представление беше спр€но, защото јлександра ¬асилева има дете и тр€бваше да изчакаме да се възстанови.
≠†
- ¬ъзможно ли е да е същото след като изпълнителката на главната рол€ е станала майка? “ова носи друг опит и чувствителност...
-≠ јктрисата, ко€то е станала майка е преди всичко актриса. Ќейната актьорска душа не би тр€бвало да бъде засегната и т€ тр€бва да може да изиграе рол€та на  амий, както € е играла тогава. ћного големи актриси стават добри майки, промен€т се като хора, но актьорската им аура остава същата. ƒори стават по-добри. јз се над€вам това да се получи и с јлександра. ћного се радвам, че стана майка, че има семейство. —м€там, че това много ще й†помогне за професи€та.

-≠ ¬ас сами€т с какво ви промени “— любовта шега не бива”?
≠- “огава нещата б€ха различни. ѕо-гол€мата част от хората, с които работих, б€ха млади актьори, н€маха чак толкова ангажименти и се отдаваха много на репетициите. Ѕеше великолепна атмосфера. “ози репетиционен процес ми е едно най-скъпите неща в живота. ѕосле всички тези актьори ≠ ¬ладимир  арамазов, јни ѕападопулу, «ахари Ѕахаров, ¬алери …орданов, станаха по-попул€рни. Ќо тогава и те, и –ени ¬рангова и …осиф Ўамли работеха за сами€ театър. Ќе казвам, че сега са други, но тогава всички б€хме само заради театъра.
≠†
-  ак се постига това отдаване?
≠ - ћоже би се дължи на младостта. ћного бързо се промен€ времето, реалността. ћного бързо ни се отнемат добрите неща. —поред мен това е причина на окончателното полуд€ване на обществото, на окончателното окончателно изхвърл€не на вс€какво чувство. ’ората вече се гнус€т от чувствата. √нус€т се от това, че може да си помислиш, че изпитват чувства. »маше един такъв филм, че който изпитва чувства, е враг. » веднага тр€бва да бъде ваксиниран, защото е в опасност. ƒнес всичко отива в много елементарно разпределение по интереси. “ова се случва в света отдавна, но вече бързо навлиза и в нашата професи€. ”сещам актьорите по всички театри изморени, дори леко увълчени. ћного усили€ тр€бва да се полагат да ги въведеш в матери€та на театъра.
≠†
- «атова ли предпочитате работата с млади актьори ≠- те все още са н€как непорочни...
≠ -“очно това е. ћладите са непорочни в театъра и имат усещане за бъдеще в театъра. ћного е важно човек да има мечти, да си представ€ себе си след време в театъра. ¬ една друга възраст актьорите н€мат бъдеще в мисълта си. «апочват да се плашат от силата на сцената, от това колко живот им взима т€ и губ€т от смелостта, губ€т от в€рата си. ¬ случа€ говор€ и за себе си.
≠†
-  ак прежив€ва човек толкова съдби и герои в театъра?
- ≠ ћного трудно, а когато се занимава и с режисура, става още по-трудно. Ќо този път съм избрал. „овек усп€ва с вътрешен режим, със строгост към себе си и с лишаване на лични€ си живот от прежив€вани€. ћакар че е утопи€ един актьор да излезе от лични€ си живот. Ќо аз мечта€ за това ≠ да бъда строг към себе си. ћного-много неща да не очаквам за лични€ си живот, за да може всичко да бъде възможно на сцената.  азвам това, не за да се прав€ на интересен, а защото го е необходимост.
≠†
- Ќикога не сте се страхували да бъдете различен от тълпата. ѕредимство или наказание е това у нас?
≠ - Ќикога не съм го искал, нито съм си го постав€л за цел. ƒали е предимство или наказание ≠ не знам. јз вече много се страхувам и не жела€ за себе си да говор€ в личен план. ¬сичко тр€бва да е театър, когато се говори за един актьор.  ато човек вече се вид€х какво представл€вам. Ќе е интересно и въобще не искам да си спомн€м даже.
≠†
- “¬ид€х се” звучи все едно не одобр€вате сам себе си?
≠ - ƒа, не се харесвам като човек. Ќе можах да стана добър човек.
≠†
-  ак преодол€вате съмнени€та и бесовете си?
≠ - —ъмнени€та и бесовете са част от мене и затова толкова се плаша от себе си. “е са част от мо€та същност, трудно ги преодол€вам и не мога да кажа дори, че съм ги преодол€л. ≈динственото ми спасение си остава сцената. “ам се изисква твърдост спр€мо т€х и директно гонене и плюене по т€х.
≠†
- ѕреди малко казахте “ћного бързо ни се отнема доброто” ≠ какво имате предвид?
- ≠ Ќе искам да говор€ за общество. Ќашето -българското, става все по-безпомощно, все по-объркано. ¬се по-малко хората мисл€т за другите. Ќе искам да говор€, защото е банално. Ќо с вс€ка изминала година става по-страшно, защото става все по-€сно, че н€ма начин да се оправи.  огато бъркоти€та се натрупа като количество, става още по-чудовищна. √одините на демокраци€ стават все повече и те, за съжаление, се оказаха, години на хаос. » на отнемане. ћного неща се отнемат от личното право на човека да бъде щастлив. “ака че това е в обществен план ≠ години на отнемане. ј в личен план те са чудовищни. „овек сам от себе си отнема много неща. јз си давам сметка колко неща съм отнел от себе си от глупост, от бързане, от това, че не съм усп€вал да чувам хората около себе си. “ова е за което съжал€вам! Ќе съм усп€вал да чувам родителите си, не съм усп€вал да чувам при€телите си. “е са ми говорили, аз не съм ги разбирал. “ака съм отнемал и от себе си, и от т€х. “ова е гол€ма болка! Ќие не чуваме и сричка от това, което си казваме, камо ли дума, камо ли иде€.  имаме, казваме “да”, но не € приемаме. Ќе действаме спр€мо други€. ћного лошо! ¬ това може би се крие заветът да обичаш ближни€ си както себе си. Ќие та€ тайна не сме проумели и от това ни става много трудно. ƒа обичаш себе си е най-гол€мото наказание, най-гол€мото зло. “ова имам предвид когато казвам “отнемане”. —ами сме си отнели света, при€телите, любовта.
≠†
-  ога за последен път открихте талант?
- ≠ ћного харесах едно дете, което играе в пловдивски€ театър ≠ казва се —они Ѕохос€н. “€ още от 5-6 годишна идва на моите моноспектакли. ¬ид€х дете отдадено на театъра, дете с взето решение, че ще става актьор. ¬ не€ вид€х себе си. ќстанах без думи от смелостта на това дете, от неговото себеотрицание, от неговата готовност. «ащото никой не му казва какво тр€бва да прави. ÷ели€т св€т е против. ’ора му се подиграват...Ќо в не€ вид€х такава сила и мощ. ѕреди време гледах един репортаж за актрисата ≈лена —тефанова в ¬елико “ърново, т€ е над 90 години. „ух н€колко думи от не€, така ми помогна, даде ми актьорски урок.

- ≠ “оест човек може да намери сродна душа и в едно дете и в много възрастен човек...
≠ ≈то това е театърът! ƒете на 10 години и актриса на деветдесет и н€колко, които пристигат в театъра с една чистота и искат още да разберат неговите тайни, още да дадат от себе си. “ова е неверо€тно, така театърът премахва фактора време. јз затова прав€ само класически пиеси. — т€х театърът казва “н€ма време”. ƒава утеха, ако спектакълът е добър.
≠†
- ¬ момента сте на турне из страната със “—ътресение”, хората в градчетата вълнуват ли се от нещо, което е различно от битовото оцел€ване?
≠ - ƒа, естествено. ’ората не се раздел€т на малки и големи градове. ’ората с интереси, могат да ви изненадат и в най-малко населено м€сто. “ака че това усещане, че едва ли не големи€т град е център на цивилизаци€та, е много погрешно. «ащото там каквито простаци можеш да срещнеш и то от —офи€ или от ¬арна или от ѕловдив, можеш да се изненадаш.
—ъс “—ътресение” б€х в  аварна, ¬арна, ще го игра€ в ƒобрич. Ќо скоро ще спра с обиколките и ще го игра€ само в —атирата и в ѕловдивски€ театър. ѕрез декември ще вл€за в друг период ≠ ще постав€м “”крот€ване на опърничавата” от ”ил€м Ўекспир в —атирични€ театър.
≠†
- ѕри обиколката не може да не ви е направило впечатление как хората гледат на приключилата наскоро учителска стачка...

≠ - ѕростакът е простак навс€къде и той ще тръгне против всичко, независимо дали е от Ќю …орк или “утракан. ’ората не ги дели географи€та, а иде€та им за човека и това какво е вдъхнато в т€х. —ветът наистина се дели на добри и на лоши хора, колкото и да е банално, това е истина. ўо се отнас€ до учителската стачка ≠ навс€къде еднакво ≠ има такива, които казват: “≈, ма те що игра€т хоро пред парламента, а не си учат децата?”. ќтврати ме, че народът не си подкрепи учителите. Ќе каза “ƒа, ние сме страна на образованието”. ј това е заради невежеството. “о дойде от това, че обществото ни беше хвърлено в печалбарство и в разпределение на интереси. Ќа ръководните длъжности не им беше до това народът да има добро образование. јз не казвам, че при социализма беше добро. Ќапротив, беше нещо ужасно, но с отвар€нето на кути€та на ѕандора, се отпуши клапана на бесовете на то€ народ, свивани в шапката на комунизма и тези бесове дълго ще ви€т и ще убиват. «ащото те виеха и €доха и драпаха безнаказано през всичките изминали години на демокраци€ и сега плодовете вече се виждат.  ак да ги спреш ≠ просто тр€бва да се мине през това чистилище.

¬изитка –оден на 15 октомври 1969†в Ќови пазар
ѕрез 1993 завършва актьорско майсторство при проф.  рикор јзар€н и режисура при проф. √еорги ƒюлгеров
Ќаричат го емблема на съвременни€ български театър√ласувай:
01. brumbrumm - –адвам се,че мо€т коментар ще е първи€т!
10.11.2007 10:10
Ѕлагодар€ за това неверо€тно интервю,прекрасно е,както и сами€т ћариус!
ѕоздрави
и още веднъж-благодарности!
цитирай
2. elenak - Ѕръмбръм, благодар€ :-)
11.11.2007 12:05
н€ма как интервю с ћариус да не е прекрасно :)
цитирай
3. detlene - ...
12.11.2007 15:58
» аз благодар€. :)
цитирай
4. анонимен - sony.teatar
02.03.2008 17:18
Blagodarja za silnoto intervu s Marius.
Blagodarja na Marius za hubavite dumi kazani za men[Sony].
Blagodrja na g-ja Krusteva ,che zasjaga temata s uch.stachka[tova beshe mnogo naboljal problem vkushti, zashtoto mama e uchitelka.]
цитирай
5. анонимен - mnenie
02.09.2008 14:43
Blagodarja Vi za intervjuto s golemija artist -Marius Donkin. Da ni e jiv i zdrav i shtastliv, dai Boje ! Na mnogaja leta!!!
цитирай
6. анонимен - –Ґ–Ю–Ч–Ш –Ь–Р–†–Ш–£–° –Х –Х–Ф–Э–Р ...
08.11.2008 16:51
–Ґ–Ю–Ч–Ш –Ь–Р–†–Ш–£–° –Х –Х–Ф–Э–Р –Ъ–Р–†–Ш–Ъ–Р–Ґ–£–†–Р –Т –Ґ–Х–Р–Ґ–™–†–Р –Ш –Т –Ц–Ш–Т–Ю–Ґ–Р- –°–Я–Х–Ъ–Ґ–Р–Ъ–Ы–Ш–Ґ–Х –Э–Р –Ь–Р–†–Ш–£–° –°–Р –Я–†–Ю–°–Ґ–Ю
–Я–Ю–Ф–Ш–Т–У–†–Р–Т–Ъ–Р –° –Ґ–Х–Р–Ґ–™–†–Р, –У–Ю–Ы–Ш –Я–†–Х–Ґ–Х–Э–¶–Ш–Ш –С–Х–Ч –Я–Ю–Ъ–†–Ш–Ґ–Ш–Х, –£ –Э–Х–У–Ю –Я–†–Ю–°–Ґ–Ю –Э–ѓ–Ь–Р –Э–Ш–©–Ю –Э–Ю–†–Ь–Р–Ы–Э–Ю, –Ґ–Ю–Т–Р –Х –І–Ш–°–Ґ–Р –°–Р–Ь–Ю–Ф–Х–Щ–Э–Ю–°–Ґ –° –Я–†–Х–Ґ–Х–Э–¶–Ш–Ш, –Э–Р –Х–Ф–Ш–Э –Э–Х–£–°–Я–ѓ–Ы –Ъ–£–Ъ–Ы–Ю–Т–Ю–Ф, –Э–Ю –Ґ–Ю–Щ –Ъ–Р–Ґ–Ю –Х –Э–Х–Э–Ю–†–Ь–Р–Ы–Х–Э, –Э–ѓ–Ъ–Ю–Ш –•–Ю–†–Р –У–Ю –Ы–Р–Э–°–Ш–†–Р–Ґ –Ъ–Р–Ґ–Ю –Ш–Э–Ґ–Х–†–Х–°–Х–Э –Ш –Э–Х–Ґ–†–Ш–Т–Ш–Р–Ы–Х–Э, –Э–Ю –Р–Ъ–Ю –°–Х –Т–У–Ы–Х–Ф–Р–Ґ–Х –Я–Ю- –Т–Э–Ш–Ь–Р–Ґ–Х–Ы–Э–Ю, –©–Х –Т–Ш–Ф–Ш–Ґ–Х, –І–Х –£ –Э–Х–У–Ю –Э–ѓ–Ь–Р –Э–Ш–©–Ю!
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: elenak
 атегори€: «абавление
ѕрочетен: 1434637
ѕостинги: 214
 оментари: 336
√ласове: 3149
 алендар
«  ћай, 2022  
ѕ¬ѕЌ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031